Fravær

Foreldrenes ansvar:

Sørge for at eleven kommer seg på skolen innen skolestart kl. 08.15

Informere skolen om elevens fravær via Visma skole app før kl. 08.00

Melde inn fravær for alle dagene eleven er borte

Søke eleven fri fra skolen i god tid i forkant av planlagt fravær:

For fravær i inntil to dager, søk til kontaktlærer via app eller mail

For fri mellom 3 og 10 dager, søk til rektor via app

Utover 10 skoledager må eleven skrives ut av grunnskolen i Eigersund kommune

Skriftlig melding om utskriving sendes til kultur- og oppvekstavdelingen


Skolens ansvar:


Kontaktlærer tar kontakt med foresatte hvis elev uteblir fra første økt

Kontakt mellom hjem og skole etter tre dagers sammenhengende fravær

Hvis elev er borte i 10 dager i løpet av halvåret vil det bli kalt inn til møte. Ledelsen blir informert. Kartlegging og tiltak blir iverksatt.


Grenser for bekymringsfullt fravær


Ikon: link til Visma app
Bekymringsfullt_skolefravaer_plan_v3skjerm.pdf